Om foreningen

Sakskøbing Håndværker- og Industriforening blev stiftet den 4. maj 1868. Det er foreningens formål at virke til håndværkets og industriens fremme og tarv og således være med til at skabe bedre rammer og vilkår for erhvervslivet – herunder de små og mellemstore virksomheder. Ligeledes er vi i foreningen bl.a. med til at støtte foretagender med socialt sigte. (Se også vedtægterne herunder).

Gennem 150 år har foreningen således været med til at varetage det lokale erhvervslivs interesser. Foreningen har bl.a. op gennem firserne markeret sig overfor kommunen i forbindelse med brug af lokale håndværkere i offentlige byggerier samt en retfærdig fordeling af entrepriserne mellem byens håndværkere.

I forbindelse med strukturreformen er det igen vigtigt at foreningen gør sin indflydelse gældende. Kommunerne bliver nu større enheder og der vigtigt at være med til at præge erhvervspolitikken i den nye kommune til gavn for de små og mellemstore virksomheder. Med kommunen som en større udbyder og indkøber er det vigtigt at følge med i kommunens politik på de områder. Foreningen støtter således op om SMV’s 13 bud på en indkøbs- og udbudspolitik. Det er en politik, der er venlig over for små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidig anviser kommunen en måde at tilrettelægge sin udbudspolitik på – inden for EU’s rammer – som sikre SMV’ere lige vilkår.

En af de store opgaver som foreningen har påtaget sig, er udviklingen og driften af tekniske skole (Aftenskole) som foreningen overtog i 1873. Inden da havde underviserne ikke fået løn – men efter foreningens overtagelse blev der udbetalt løn til lærerne. Helt op til starten af 60’erne drev foreningen teknisk skole. Men til sidst kneb det med elevtallet og bygningen blev lejet ud til kommunen – som i sidste ende købte skolen af foreningen i 1970 og lod den nedrive i 1977.

I tråd med foreningens vedtægter dannedes en fond til håndværkerstiftelsen. Pengene blev rejst ved pengegaver, foreningsaktiviteter og allerede i 1880 kunne foreningen erhverve en bygning til stiftelsen, der i dag drives videre af foreningen. Inspektør H. H. Hansen – foreningens første formand og æresmedlem – var ildsjælen, der stod for fondsoprettelsen samt start af stiftelsen.

Sakskøbing Håndværker- og Industriforenings Love/Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. maj 1868 og ændret på generalforsamlingerne den 3. januar 1874, 18. februar 1877, 15. maj 1881, 10. oktober 1882, 24. september 1906, 7. februar 1917, 12. september 1934. 22. november 1990, 12. februar 2019 og marts 2022.

 

 1. Almindelige bestemmelser:

 

 • 1.Foreningens navn er Sakskøbing Håndværker- og Industriforening.
 • 2. Foreningens formål er at virke til håndværkets og industriens fremme og tarv og til at bidrage til understøttelse af værdige, trængende, ældre medlemmer samt i øvrigt at støtte foretagender med socialt sigte.

 

 • 3. Til opfyldelse af foreningens formål afholdes jævnligt møder med foredrag, diskussioner, underholdning, ligesom der foranstaltes, eller medvirkes ved aktiviteter, der kan fremme formålet eller styrke foreningens økonomi.

Foreningen yder understøttelse navnlig til yngre medlemmer beskæftiget inden for håndværk eller industri, bidrage til understøttelsesfonden og til opretholdelse af friboliger eller billige boliger i den til foreningen tilhørende stiftelse.

 

 1. Generalforsamlingen:

 

 • 4. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan give, ophæve eller forandre foreningens love.

 

 • 5. Den årlige generalforsamling afholdes snarest muligt efter det reviderede regnskabs aflæggelse. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af mindst 50 % stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 6. På den årlige generalforsamling foretages:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af 2 revisorer.
 6. Valg af en suppleant til bestyrelsen og en suppleant til revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes skriftligt til formanden mindst 8 dage forinden.

 • 7. På generalforsamlingen må de stemmeberettigede afgive deres stemmer personligt. Alt afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvor andet ikke er bestemt. For at forandring i lovene skal kunne vedtages, må mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og til vedtagelse af en sådan forandring udfordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle der ikke møde et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, sammenkaldes en ny generalforsamling, hvor der tages beslutning uden hensyn til de mødendes antal og ved simpel stemmeflerhed.

Valg af personlig art skal efter begæring af ét eller flere medlemmer ske skriftligt.

 

 1. Bestyrelsen:

 

 • 8. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer. I lige år vælges 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2 (3) bestyrelsesmedlemmer.

Herudover vælges 1 suppleant for 1 år.

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og råder over dens midler og ejendele i overensstemmelse med foreningens love og generalforsamlingens beslutninger. Stiftelsen og understøttelsesfonden bestyres i overensstemmelse med den for dem gældende fundats.

Salg af foreningens aktiver kan kun ske efter beslutning af generalforsamlingen.

 

 • 9. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer samt nedsætter fornødne udvalg og kan til disse også vælge medlemmer af foreningen uden for bestyrelsen.

 

 • 10.Formanden leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Næstformanden indtræder i formandens forfald i alle dennes rettigheder og forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden, sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

 • 11. Kassereren fører foreningens kassebog og eventuelle øvrige regnskabsbøger. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kasseren afslutter årsregnskabet senest den 1. februar til revisorerne, der gennemgår regnskabet med bilag og tilstiller formanden deres bemærkninger til regnskabet inden den 1. marts.
 1. Medlemmerne:

 

 • 12. Enhver som ønsker sig optaget som medlem af Håndværker- og Industriforeningen, må til formanden foreslås af et medlem, der opgiver vedkommendes navn, stilling og bopæl, hvorefter bestyrelsen snarest ved almindelig stemmeflerhed afgør om den foreslåede kan optages.

 

 • 13. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves én gang årligt.

Medlemmer, der er i restance med mere end et års kontingent, ophører som medlem.

Bestyrelsen kan udnævne mænd og kvinder, som har gjort sig fortjent hertil, til æresmedlemmer.

Ældre og trængende medlemmer eller enker efter medlemmer, har bestyrelsen ret til – efter anmodning – at lade nyde et medlems rettigheder uden kontingent.

Passive medlemmer kan optages. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

 • 14. Ethvert medlem, som ønsker at udtræde af foreningen, må give skriftlig meddelelse til formanden.

Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til under sit navn at fremkomme med andragende og anke til bestyrelsen, der tager sagen under overvejelse og foretager det videre fornødne.

 

 • 15. Skulle der opstå spørgsmål om et medlems udelukkelse af foreningen, har bestyrelsen at bringe alle sådanne forslag for generalforsamlingen, og der udfordres 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme for at vedtage en sådan udelukkelse.

Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger optagelse i foreningen, kan afgørelsen af ethvert medlem kræves forelagt på førstkommende generalforsamling.

Stiftelsen, matr. Mr. 1 c, 1 d, 1 e på Gåsetorvet samt Understøttelsesfonden (se særlig fundats).

Sakskøbing Håndværker- og Industriforenings Bestyrelse den 30. marts 2022

Lynge Buchleitner, Mai Wandrup, Jan Olsen, Jan Kristensen, Henrik Krag Hansen og Jan Hansen

 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search